Opintopiirit - Tutustu asiaan, se kannattaa!

Opintopiirit on tarkoitettu henkisen kasvun ja tietoisuuden ke­hittämiseen. Piirit ovat yleensä 5-9 hengen pienryhmiä, jotka kokoontuvat esimerkiksi joka toinen viikko piiriin osallistujien kodeissa tai muussa ennalta sovitussa pai­kassa. Ryhmä käy läpi ja soveltaa elämäänsä Edgar Caycen jo 1930-luvulla sil­loisille ensimmäisille opintopiireille tarkoitettuja yleisohjeita. Ohjeet koos­tettiin kirjoiksi ja jaettiin lukuihin. Näiden oppikirjojen nimeksi tuli ”Jumalaa etsimässä”. Niissä käsitellään muun muassa meditointia, rukousta, spirituaali­sen yhteyden kehittämistä Luojamme tahtoon ja ohjeiden käytännön sovelta­mista.

Opintopiirin ideana on se, että jokainen osallistuja soveltaa omaan elä­määnsä Caycen välittämiä henkisen eli spirituaalisen kasvun ohjeita. Näissä välitetyissä opintopiiriohjeissa on Raamatun tietoa ja Jeesuksen välittämiä tietoja hyvin olennaisesti mukana. Tätä ei pidä säikähtää, koska korkein spiritu­aalinen tieto kulkee käsi kädessä Jeesuksen antamien ohjeiden kanssa. Todet­takoon, että on lukuisia lukemuksia, joissa Cayce antoi ”täyden todistuk­sensa” Raamatun paikkansapitävyydestä ja selitti siihen monia täsmennyksiä. Tälle seikalle on annettava sille kuuluva arvo.

Perustietoa opintopiireistä.
Lisätietoa opintopiireille.
Kokemuksia ryhmistä.

Varsinainen oppiminen tapahtuu siis omassa arkisessa elämässä soveltaen saatuja ohjeita. Tässä ei pyritä mihinkään valaistumiseen tai vihkimykseen. Ryhmän kokoontumisissa etsitään yhdessä vastauksia ja saadaan niitä. Samoin ryhmä pääsee jakamaan yh­dessä myös iloisia onnistumisen hetkiä. Kukaan ei ole jatkuvasti ryhmän vetäjä, vaan iltakoh­tainen vetäjä vaihtuu. Jokainen on lopulta oman itsensä opettaja, ja oppiminen muuttuu jatkuvaksi kasvuksi.


On tärkeä tietää, että opintopiiriin voi tulla millaisessa elämäntilanteessa tai henkisessä kehitysvaiheessa tahansa. Tässä olemme tasa-arvoisia. Voit keskustella jo opintopiireissä olevien kanssa heidän kokemuksistaan. Halutessasi sinäkin voit olla uuden ryhmän kokoonkutsuja.

Opintopiiriryhmien aloitusta ja toimintaa tuetaan monella tavoin muun muassa kiin­nostavin lisämateriaalein. Voit katsoa opintopiiriasioiden info­monisteet tämän sivun painonapin alta tai tilata ne postitse kotiisi palautelinkin avulla. Opintopiirien käyttämän ”Jumalaa etsimässä” kirjan voit tilata kirjallisuutta sivultamme.

Opintopiirit levisivät vuosikymmenten kuluessa laajoille alueille Yhdysvalloissa. Parhaimmillaan siellä on toiminut noin 2500 ryhmää. Eri puolilla Eurooppaa toimii myös lukuisia opintopiirejä. Esimerkiksi Englannissa on nykyisin noin 300 ryhmää. Lisätietoja Suomen opintopiiritoiminnasta saat puhelimitse tai sähköpostitse toimistoltamme.

Ryhmiä toimii jo eri puolella maatamme.

Jumalaa etsimässä I kirjan johdanto Jumalaa etsimässä II kirjan johdanto

Jumalaa etsimässä, I kirja

Jumalaa etsimässä, II kirja

SivuSisältö
4 Meditaatio
16 Yhteistyö
20 Tunne itsesi
26 Mikä on minun ihanteeni?
30 Usko
35 Hyve ja ymmärrys
40 Yhteys
46 Kärsivällisyys
51 Avoin ovi
57 Hänen hengessään
63 Risti ja kruunu
70 Herra sinun Jumalasi on yksi
76 Rakkaus
SivuSisältö
5 Tilaisuus: I oppitunti
13 Päivä ja yö: II oppitunti
20 Isä Jumala ja Hänen ilmentymisensä maan päällä: III oppitunti
27 Halu: IV oppitunti
34 Mielen kohtalo: V oppitunti
41 Ruumiin kohtalo: VI oppitunti
48 Sielun kohtalo: VII oppitunti
54 Kunnia: VIII oppitunti
59 Tieto: IX oppitunti
65 Viisaus: X oppitunti
70 Onni: XI oppitunti
76 Henki/sielu: XII oppitunti
83 Mietiskely